top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Overeenkomst

De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Sarah Swennen en zich akkoord acht met de algemene voorwaarden bij het invullen van het intake formulier.

 

Producten: Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging levert diensten. Diensten: personal training, duo training, small group training, sportmassage, fitness courses.

 

Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan één van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad of een intakeformulier te hebben ingevuld. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies/ sportmassage. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging door te geven.

 

Tijdstip 

Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24u voordat de training begint bekend te worden gemaakt, zowel voor de klant als Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging. Dit geldt voor personal training en duo training. Word dit niet gedaan, dan zal de sessie worden aangerekend. Voor small group training dient u 12u op voorhand afmelden. Bij ernstige gevallen wordt dit niet aangerekend. Een trainingssessie met Sarah Swennen vindt minimaal één keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. De overeenkomst wordt aangegaan voor  maandabonnementen of x-aantal beurten en bepaalde duur. 

  • Maandabonnement van 1 of 2 training per week zijn doorlopend, maar zijn op elk moment opzegbaar. Deze beurten dienen per week worden opgenomen anders vervallen deze beurten. Bij overmacht of ziekte kan het abonnement gepauzeerd worden.

  • 10 beurten met een maximale geldigheidsduur van 6 maanden 

Indien de trainingen onderbroken worden langer dan de geldigheidsduur door overmacht, vakanties of langdurige ziekte zal je de overeenkomst worden verlengd met de weken die je afwezig was.

 

Uitvoering van de opdracht

Op Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging rust de verplichting tot het gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Sarah Swennen. Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dit wil zeggen dat Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging niet instaat is voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

Aansprakelijkheid

Voor elke door Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdracht. Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alles rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging aanbiedt. De klant dient Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

Ontbinding

Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging of beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk in het geval van overmacht. Op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Wellen.

 

Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van klant en Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging zal Sarah Swennen meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien men een boeking doet via de website. Zal de klant dit bedrag betalen via de website voor de aanvang van activiteit of (via payconiq, overschrijving of cash) in de studio bij de eerste sessie. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging te voldoen. Indien Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging dient over te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer en automatische incasso wordt gestorneerd mag Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging een bedrag van €40 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

 

Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte,wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging. Voor de diensten personal training, duo training dient 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorgerekend. Voor de small group training dient 6u van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van deze dienst doorgerekend. Bij ernstige gevallen worden de sessies niet aangerekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken. De overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts. 

 

Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent n de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de personal trainer wordt voor de deelnemer een alternatief gevonden of de overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

 

Gezondheid 

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar de beste wensen gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging aan te gaan, zijn arts te raadplegen.Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging.

 

Vertrouwelijkheid

Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen persoonlijke informatie van een over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Informatie en foto’s ontvangen in verband met de training en resultaten mogen steeds gebruikt worden door Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging op website en sociale media.

 

Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van auteurswet, modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainingsschema's, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd bij de bevoegde rechter van het arrondissement waar Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging is gevestigd. In alle gevallen is het Belgisch recht van toepassing.

 

Website

Hoewel Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging constante zorg en aandacht besteed aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de website.

 

Wijzigingen

Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging brengt dat klant op de hoogte van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. Sarah Swennen Personal training & Sportverzorging doet in dat geval een voorstel voor een nieuwe overeenkomst. Indien de klant dit voorstel niet aanvaard. Heeft de klant de mogelijk om zonder schadevergoeding te kunnen opzeggen bij wijziging van het tarief.

bottom of page